Chinese Revolution who’s who

This Chinese Revolution who’s who contains brief profiles of significant leaders and political figures, from the Qing imperial government through to the People’s Republic. Names are shown in pinyin with Wade-Giles romanisations in brackets. All profiles have been written by Alpha History authors. If you would like to suggest a profile for inclusion here, please contact Alpha History.

Qing rulers, generals and officials
Dowager Empress Ci’an
Dowager Empress Cixi [Tzu-hsi]
Guangxu Emperor
Li Hongzhang
Empress Consort Longyu
Emperor Puyi
Ronglu
Yuan Shikai

Qing era reformers
Feng Guifen
Kang Youwei
Lu Xun
Qiu Jin

Nationalists, republicans and warlords
Feng Yuxiang
Huang Xing
Jiang Jieshi [Chiang Kai-shek]
Song Jiaoren
Sòng Meilíng
Sun Yixian [Sun Yat-sen]
Wang Jingwei
Zhang Xueliang

Communists
Bo Gu
Chen Boda
Chen Duxiu
Chen Yun
Deng Xiaoping
Ding Ling
Gao Gang
Hua Guofeng
Kang Sheng
Li Dazhao
Li Zhisui
Lin Biao [Lin Piao]
Lin Zhao
Liu Shaoqi
Mao Zedong [Mao Tse-tung]
Peng Dehuai
Peng Zhen
Yang Kaihui
Zhou Enlai [Chou En-lai]
Zhu De [Chu Teh]

The ‘Gang of Four’
Jiang Qing
Wang Hongwen
Yao Wenyuan
Zhang Chunqiao

Foreigners
Mikhail Borodin
Otto Braun
Nikita Khrushchev
Kim Il-Sung
Trofim Lysenko
George Marshall
Edgar Snow
Joseph Stalin


All content on these pages is © Alpha History 2015. This content may not be copied, republished or redistributed without the express permission of Alpha History. For more information please refer to our Terms of Use.
This website uses pinyin romanisations of Chinese words and names. Please refer to this page for more information.